Midjourney关键词-解锁AI绘画专业级人工智能摄影关键词表

Midjourney关键词-解锁AI绘画专业级人工智能摄影关键词表插图

Midyourney专业级摄影关键词

①使用公式:

摄影类型 主体描述 相机型号 打光 角度 辅助词(提升品质)

Midjourney关键词-解锁AI绘画专业级人工智能摄影关键词表插图1

Midjourney关键词-解锁AI绘画专业级人工智能摄影关键词表插图2

Midjourney关键词-解锁AI绘画专业级人工智能摄影关键词表插图3